Feedback gast/cliënt/naaste

Belangrijke input voor het werken aan kwaliteit zijn de ervaringen van gasten/cliënten en naasten/familie. Deze input leidt tot aanknopingspunten om te behouden wat goed gaat en te verbeteren wat minder goed gaat. Er zijn verschillende manieren om feedback te verzamelen, tijdens en na de zorgperiode. Ook klachten zijn overigens een vorm van feedback. Het meten zelf is belangrijk, maar nog belangrijker is wat er vervolgens met de opgehaalde resultaten gebeurt. Het leren van de feedback dus.

Het belang van de stem van de cliënt en naaste is groot. Het is een ankerpunt van onze visie op kwaliteit. Het doen van ervaringsonderzoek is hiervoor essentieel. Dit willen we vanuit VPTZ daarom stimuleren en faciliteren.

Voor het doen van ervaringsonderzoek onder naasten is samen met VPTZ leden een instrument ontwikkeld. Er zijn 2 vragenlijsten (één voor inzetten thuis en 1 voor hospices) en de uitkomsten worden in een online dashboard gepresenteerd. Op ieder gewenst moment in te zien. Begin 2023 zijn er al 574 naasten die een vragenlijst hebben ingevuld.  22 BTH’s/ hospices en 18 thuisorganisaties doen al mee. Interesse?  Alle informatie over het instrument vindt u onder het kopje: ‘Aan de slag’.

Voor het doen van ervaringsonderzoek onder cliënten/ gasten heeft één van de VPTZ leden een bijzonder instrument ontwikkeld, ‘de feedbackbrigade’, zoals de groep vrijwilligers zich noemt. We zoeken vijf leden die mee willen doen om dit instrument bij de eigen organisatie uit te voeren.  Op basis van de ervaringen komt het instrument daarna beschikbaar voor andere geïnteresseerde VPTZ leden. Informatie over dit instrument vindt u onder het kopje: ‘Aan de slag’ en kunnen VPTZ leden ook lezen in het interview in de special nieuwsbrief kwaliteit die in december 2022 onder VPTZ leden is verspreid.

 

Dit spreken we af

Algemeen

Het Kwaliteitskompas VPTZ is een praktisch hulpmiddel om het werken aan kwaliteit te stimuleren en te structureren. Met praktische instrumenten, ondersteuning en advies op maat. Het instrument feedback naasten is ontwikkeld samen met een werkgroep en een groep baanbrekers bestaande uit VPTZleden. Ieder VPTZlid kan gebruik maken van het instrument. Er bestaat overigens geen ‘verplichting’ om dít instrument te gebruiken. De lidmaatschapscriteria bepalen wel dát leden structureel feedback verzamelen. VPTZleden zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen kwaliteit.

De bedoeling

Voor deze bouwsteen is een instrument ontwikkeld waarmee VPTZleden op een eenvoudige, gestructureerde en objectieve manier feedback van naasten kunnen ophalen. Het instrument is zo ontwikkeld dat het voor VPTZleden weinig werk kost, makkelijk toe te passen is en uitkomsten op een overzichtelijke manier presenteert. De gebruikersvriendelijkheid stond voorop bij de ontwikkeling ervan.

Er zijn twee vragenlijsten (één voor thuis en één voor hospices) ontwikkeld. Daarnaast is een dashboard ontwikkeld waarin realtime op ieder gewenst moment de uitkomsten in te zien zijn. Feedback van de baanbrekers op de vragenlijsten en het dashboard zijn verwerkt en overgenomen. De vragenlijst wordt jaarlijks geëvalueerd.

Tips omtrent het gebruik van het instrument bij goede nazorg. Deze tips zijn opgesteld door de baanbrekers.

Neem feedback na overlijden of afsluiten van de ondersteuning structureel op in je nazorg:

  • Een persoonlijk eind-/nazorggesprek of – telefoontje kort na overlijden of afsluiten ondersteuning blijft het belangrijkst. Dit is waardevol en onderdeel van goede nazorg. Het instrument is nadrukkelijk aanvullend hierop.
  • Kondig aan dat je achteraf feedback wilt vragen en leg uit waarom (bv als bij intake/ opname of het eind-/nazorggesprek of – telefoontje).
  • Het invullen van de vragenlijst kan de behoefte oproepen aan een laatste gesprek. Deze mogelijkheid is aan de vragenlijst toegevoegd en maakt de cyclus van goede nazorg rond.

Wat zegt het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg NL

Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland biedt een overzicht van de aspecten die er toe doen om te komen tot kwalitatief goede palliatieve zorg. Eind 2017 hebben vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars hierover afspraken met elkaar gemaakt.

Voor het Kwaliteitskompas VPTZ is informatie overgenomen uit het kwaliteitskader. De volledige tekst van het kwaliteitskader is te vinden op een apart pagina in het kwaliteitskompas. Klik hiervoor op de binnenste ring op de tekst: Kwaliteitskader palliatieve zorg.

 

Over feedback gast/ cliënt en naaste zegt het Kwaliteitskader onder andere dit:

Inleiding:

Kwaliteitsmanagement is gebaseerd op principes van voortgaande evaluatie en verbetering. Organisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.

Standaard:

Aanbieders van palliatieve zorg streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg. Zowel in ervaren kwaliteit van zorg en geboden ondersteuning voor alle patiënten, diens naasten, zorgverleners en vrijwilligers, als in organisatie van zorg.

Criteria:

  1. Zorginstellingen doorlopen een PDCA kwaliteits- en prestatieverbeteringscyclus op alle onderdelen van palliatieve zorg. Zoals tevredenheid over en effectiviteit van geleverde zorg, organisatie, scholing en teaminzet.
  2. Afhankelijk van zijn mogelijkheden is een aanbieder van palliatieve zorg bereid tot deelname aan onderzoek of initieert dit zelf om inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en beleving van patiënten en naasten, en om de kwaliteit van de geleverde zorg te kunnen evalueren en/of nieuwe interventies te implementeren.
  3. De acties voor kwaliteitsverbetering kunnen zowel gebaseerd zijn op tevredenheidsonderzoek onder patiënten, naasten en medewerkers als op knelpunten voortkomend uit regelmatige en systematische metingen, analyses en evaluaties van de zorgprocessen en -uitkomsten. De zorgaanbieder vertaalt de

Wat zegt het toetsingskader hospicezorg van de inspectie?

In juni 2023 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het toetsingskader voor aanbieders van hospicezorg gepubliceerd. Met dit toetsingskader houdt de inspectie toezicht op de hospicezorg.

Het werken met het kwaliteitskompas kan voor leden van VPTZ leidend zijn omdat dit gebaseerd is op het kwaliteitskader palliatieve zorg. Met deze bouwsteen van het kwaliteitskompas werkt u ook aan normen uit het toetsingskader hospicezorg. In een overzicht hebben we weergegeven hoe het toetsingskader hospicezorg terug te vinden is in het kwaliteitskompas. Alle documenten met betrekking tot het toetsingskader hospicezorg van de IGJ zijn te vinden bij de bouwsteen Organisatie en bedrijfsvoering.