Leren van en met elkaar

Als één van de belangrijkste pijlers in onze visie op kwaliteit komt leren en ontwikkelen in twee van de bouwstenen in het Kwaliteitskompas terug. Leren en ontwikkelen zorgt ervoor dat medewerkers en vrijwilligers goed zijn toegerust om hun werk te doen en is daarmee belangrijk voor het werken aan kwaliteit.

Er zijn verschillende manieren waarop leren & ontwikkelen vorm kan krijgen. Deze bouwsteen gaat over leren van en met elkaar. Leren is niet alleen iets dat je doet tijdens een training of opleiding. Feedback, intervisie, coachen en reflectie zijn hele effectieve vormen van leren van elkaar. Dit gebeurt op verschillende niveaus (organisatie, team, individueel), binnen en buiten de organisatie. Binnen deze bouwsteen valt ook samenwerken en het leren van (wetenschappelijk) onderzoek en innovaties vanuit de wereld om ons heen.

Leren van en met elkaar heeft het karakter van georganiseerd informeel leren. Het heeft kenmerken van zowel formeel leren als informeel leren. In de bouwsteen ‘Opleiding en Training’ staan de vormen van formeel leren verder uitgewerkt.

Binnen de bouwsteen Leren van en met elkaar definiëren we de volgende vormen :

  1. Het Lerend Netwerk VPTZ Nederland
  2. Intervisie (collegiaal leren), reflectie- en dialooginstrument(en)
  3. Samenwerken, ook met ketenpartners
  4. Leren van (wetenschappelijk) onderzoek en innovaties

Onder het kopje ‘Aan de slag’ vindt u alle reeds ontwikkelde document en instrumenten.

 

Aan de slag - Lerend Netwerk VPTZ