Leren van en met elkaar

Leren en ontwikkelen is een belangrijk ankerpunt in onze visie op kwaliteit. Leren en ontwikkelen zorgt ervoor dat medewerkers en vrijwilligers goed zijn toegerust om hun werk te doen en is daarmee belangrijk voor het werken aan kwaliteit.

Er zijn verschillende manieren waarop leren & ontwikkelen vorm kan krijgen. Deze bouwsteen gaat over leren van en met elkaar. Leren is niet alleen iets dat je doet tijdens een training of opleiding. Feedback, intervisie, coachen en reflectie zijn hele effectieve vormen van leren van elkaar. Dit gebeurt op verschillende niveaus (organisatie, team, individueel), binnen en buiten de organisatie. Binnen deze bouwsteen valt ook samenwerken en het leren van (wetenschappelijk) onderzoek en innovaties vanuit de wereld om ons heen.

Leren van en met elkaar heeft het karakter van georganiseerd informeel leren. Het heeft kenmerken van zowel formeel leren als informeel leren. In de bouwsteen ‘Opleiding en Training’ staan de vormen van formeel leren verder uitgewerkt.

Binnen de bouwsteen Leren van en met elkaar definiëren we de volgende vormen :

  1. Het Lerend Netwerk VPTZ Nederland*
  2. Reflectie- en dialooginstrument(en)
  3. Samenwerken, ook met ketenpartners
  4. Intervisie – collegiaal leren
  5. Leren van (wetenschappelijk) onderzoek en innovaties

Deze bouwsteen is nog in ontwikkeling. Alle reeds ontwikkelde documenten en instrumenten zijn te vinden onder het kopje ‘Aan de slag’.

*De contouren van Het Lerend Netwerk VPTZ Nederland zijn uitgewerkt, u vindt ze hier. Juli 2021 start een proeftuin met twee lerende netwerken om de uitgangspunten te toetsen, aan te passen en aan te vullen.

 

Dit spreken we af

Algemeen

  • De functieprofielen van vrijwilligers en medewerkers vormen de basis om te bepalen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de betreffende rol. De verschillende functieprofielen vindt u bij het kopje ‘Aan de slag’.
  • Van vrijwilligers en medewerkers is bekend wat hun talenten, kennis en vaardigheden zijn zodat de inwerk- en scholingsactiviteiten en de werkzaamheden kunnen worden afgestemd. Er wordt gestimuleerd dat medewerkers en vrijwilligers zelf hun ontwikkelvragen formuleren.
  • Er zijn periodieke gesprekken met de vrijwilliger en medewerker waarin de ontwikkelvragen aan de orde komen.
  • Leren en ontwikkelen wordt volop gestimuleerd, de organisatie biedt mogelijkheden (in tijd en geld) aan vrijwilligers en medewerkers om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. De organisatie laat dit zien in een plan.